คณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองประธานกรรมการ

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข)

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(กลุ่มภารกิจด้านบริหาร)

กรรมการ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

อธิบดีกรมการแพทย์

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ศุภกิจ สิริลักษณ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

อธิบดีกรมอนามัย

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

กรรมการ

นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์

กรรมการ

หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์

กรรมการ

นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์

กรรมการ

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก

กรรมการและเลขานุการ

นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี

ผู้อำนวยการกองกฏหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางอมรรัตน์ พีระพล

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เหรัญญิก)​

นายประกอบ วงศ์ผลวัต

ผู้อำนวยการสำนักงาน ฌกส.

(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)