โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างของการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข