คณะกรรมการดำเดินการ ฌกส.

คณะผู้บริหารฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการ

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รองประธานกรรมการ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
อธิบดีกรมการแพทย์
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์ศุภกิจ สิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการองค์เภสัชกรรม
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
ประธานคณะที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์
สามาชิก ฌกส.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นายปิยะวัฒน์ ศิลปรัศมี
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางจิตรา บัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
กรรมการและเหรัญญิก ฌกส.
นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
กรรมการและเลขานุการ ฌกส.​
TOP