ประกาศระเบียบและข้อบังคับ

# หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจฯ พ.ศ. 25616 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
2 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25636 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
3 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25646 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ ฌกส. เรื่องแบบใบสมัครสมาชิก ฌกส.16 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ ฌกส. เรื่องโรคร้ายแรงต้องห้ามสมัครสมาชิก ฌกส.6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ ฌกส. เรื่องการสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกและขาดสมาชิกภาพ6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ ฌกส. เรื่องการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
8 ประกาศ ฌกส. เรื่องการเรียกเก็บเงินบำรุง6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
9 ประกาศ ฌกส. เรื่องเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีและเงินบำรุงรายปีสำหรับสมาชิกสมทบ6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
10 ปรกาศ ฌกส. เรื่องวิธีการส่งเงินสงเคราะห์ สมาชิกไม่ได้สังกัดหน่วยงาน6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
11 ประกาศ ฌกส. เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ฌกส.6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ ฌกส. เรื่อง แบบใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ฌกส.36 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
13 ประกาศ ฌกส. เรื่อง แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ฌกส.46 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
14 ประกาศ ฌกส. เรื่องแบบใบสำคัญรับเงิน ฌกส.6 และแบบสัญญาชดใช้เงินคืน ฌกส.76 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
15 ประกาศ ฌกส. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการลบชื่อสมาชิก ฌกส. 6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
16 ประกาศ ฌกส. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและการอนุมัติหรือจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ฌกส. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมสมาชิก ฌกส.6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
TOP