คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถหาคำตอบข้อสงสัยของท่านเบื้องต้นได้ ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. ใครจะสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. ได้บ้าง ?
 • ท่านต้องทำงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ขรก., พกส., พรก., ลูกจ้างประจำ, ลูกชั่วคราว(รายเดือน))
 • แต่หากมีบิดา มารดา พี่น้อง สามี ภรรยา เป็นสมาชิกสามัญของ ฌกส. อยู่แล้ว ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสมาชิกสามัญได้
 • สมาชิกสมทบ ได้แก่ บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมสายเลือด สามี/ภรรยา (จดทะเบียนสมรส)
2. ส่งใบสมัครแล้ว ใช้เวลาในการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกกี่วัน ?
 • หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาดำเนินตรวจสอบเอกสารและรออนุมัติประมาณ 60 วันทำการ
3. ยอดการจ่ายเงินสงเคราะห์แต่ละเดือน เดือนละเท่าไหร่ ?
 • แต่ละเดือนยอดจะไม่เท่ากัน จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนนั้น ๆ
4. สมาชิกสามัญสามารถรับรองการสมัครสมาชิกสมทบของตนเองได้หรือไม่ ?
 • สมาชิกสามัญ ไม่สามารถ รับรองให้กับสมาชิกสมทบของตนเองได้
5. ใบสำคัญการเป็นสมาชิกหายต้องทำอย่างไร ?
 • สมาชิกสามารถขอใบแทนหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก ฌกส. ได้ โดยกรอกแบบคำร้องพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุ ทั้งนี้แบบฟอร์มมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://chapanakij.or.th/
6. สมาชิก ฌกส. เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ ฌกส. อีกหรือไม่ ?
 • สมาชิก ฌกส. ที่สมัครตามข้อบังคับปี พ.ศ.2521 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ยังต้องส่งเงินสงเคราะห์ในอัตราศพละ 0.01 บาท ไปจนกว่าตนเองจะถึงแก่กรรม ตัวอย่างเช่น สมาชิก ฌกส. มีอายุครบ 60 ปี ในเดือนเมษายน 2563
  • เดือนเมษายน 2563 ต้องส่งเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรม เดือนกุมภาพันธ์ ในอัตราศพละ 2.10 บาท
  • เดือนพฤษภาคม 2563 ต้องส่งเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรม เดือนมีนาคม ในอัตราศพละ 2.10 บาท
  • เดือนมิถุนายน 2563 ต้องส่งเงินสงเคราะห์ ให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรม เดือนเมษายน ในอัตราศพละ 2.10 บาท
  • ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ต้องส่งเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ในอัตราศพละ 0.01 บาท ซึ่ง ฌกส. กำหนดให้ส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หากสมาชิกส่งชำระจำนวน 1,500 บาท จะครอบคลุมไปอีกไม่น้อยกว่า 30 ปี หากถึงแก่กรรมก่อน สำนักงานจะคืนเงินสงเคราะห์ที่เหลือให้กับทายาท
 • สมาชิก ฌกส. ที่สมัครตามข้อบังคับปี พ.ศ.2561 (ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561) ยังต้องส่งเงินสงเคราะห์ในอัตราศพละ 2.10 บาท เว้นแต่สมาชิกที่สมัครตามโครงการพิเศษ (รับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์) จะต้องส่งเงินสงเคราะห์ในอัตราศพละ 3 บาท ทั้งนี้จะต้องส่งเงินสงเคราะห์ไปจนกว่าตนเองจะถึงแก่กรรมเช่นกัน
7. หากต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ ฌกส. จะสามารถชำระเงินช่องทางไหนได้บ้าง ?
 • การชำระเงินสงเคราะห์ สมาชิกสามารถเลือกชำระเงินได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย แจ้งรหัสสำนักงาน ฌกส. 90144 พร้อมชื่อ–นามสกุล, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก ให้แก่จนท.ธนาคาร
  • ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เลือกหัวข้อชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ และบันทึกรหัสสำนักงาน ฌกส. 90144 พร้อมระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก
  • ผ่าน App Krungthai NEXT เลือกหัวข้อการจ่ายเงิน ไปที่หมวดหมู่ ระบุเลข 90144 ในช่องค้นหา ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
  • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN) แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ฌกส. 0994000246714 ระบุชำระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า พร้อมระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก ให้พนักงานรับทราบ
TOP