เอกสาร/แบบฟอร์มต่าง ๆ

# หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องขอให้ฌกส.รับรองการเป็นสมาชิก ฌกส.4/16 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
2 หนังสือยินยอมหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย31 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
3 แบบใบสมัครสมาชิก ฌกส.16 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสมาชิก ฌกส10 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
5 แบบหนังสือยกเลิกหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
6 แบบชำระเงินสงเคราะห์2 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
7 แบบคำร้องขอใบแทนหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
8 แบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์ขอค่าจัดการศพ6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
9 แบบชำระเงินสงเคราะห์รายเดือน สำหรับหน่วยงาน6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
10 แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ ฌกส.36 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
11 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ ฌกส.46 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
12 แบบคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ ฌกส.56 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
13 แบบคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพเบื้องต้น ฌกส.5/16 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
14 แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ ฌกส.5/26 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
15 แบบใบสำคัญรับเงิน ฌกส.66 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
16 แบบสัญญาการชดใช้เงินคืน ฌกส.76 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
17 แบบหนังสือมอบอำนาจ ฌกส.86 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
18 แบบหนังสือยินยอมของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองผู้เยาว์6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
19 แบบใบแจ้งย้ายสถานที่เรียกเก็บเงิน2 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
20 แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก ฌกส.6 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
TOP