ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับ

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
# หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลด
1. ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการฌาปนกิจฯ ฌกส. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
2. ประกาศคืนสภาพการเป็นสมาชิก ฌกส.ที่ลบชื่อออกจากทะเบียน 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ฌกส. 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
4. ประกาศฌกส. เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ฌกส. 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
5. ประกาศถอนรายชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์2564 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
6. ประกาศถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
7. ประกาศ ฌกส.เรื่อง แต่ตั้งกรรมการอื่นและกรรมการ ฌกส 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
8. ประกาศฌกส.เรื่อง ตามหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
9. ประกาศฌกส.เรื่อง ถอนชื่อสมาชิกที่ถูกลบออกจากทะเบียน 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
10. ประกาศเรื่อง ตามหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 15 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
TOP