ประกาศ ฌกส. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและการอนุมัติหรือจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ

ประกาศ ฌกส. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและการอนุมัติหรือจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพ

วันที่อัปโหลดเอกสาร : 6 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : ประกาศระเบียบและข้อบังคับ

ดาวน์โหลด : ประกาศข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

TOP